Satanismens danske rødder - i dag

1. januar 2003

Bemærk: Brug af oplysningerne i denne artikel skal markeres med tydelig kildehengivelse.

Satanismen før 1990'erne

I Satanisk Bulletin nr. 8 bragte vi artiklen om Gittan Jäderberg, der i de tidligere 1970'ere havde en satanisk gruppe i Danmark. Gruppen gik tilsyneladende i sig selv igen omkring 1975, og der var en lang pause på 20 år, før der igen opstod egentlige sataniske grupper med udadvendte aktiviteter i Danmark.

Denne artikel belyser de personer, der har været med til at organisere satanismen i Danmark i nyere tid, og giver en opridsning af, hvordan satanismen i dag er organiseret i Danmark.

Der findes en række individer og mindre grupper af satanister i Danmark, som ikke er beskrevet i denne artikel. Dette er ikke et udtryk for, at vi ikke anerkender deres eksistens, men et resultat af, at de som relativt isolerede grupper ikke har medvirket betydeligt til den sataniske udvikling i Danmark.

I perioden fra 1975 til 1995 så vi kun enkeltpersoner repræsentere satanismen i Danmark. Blandt disse har sangeren King Diamond formentlig været den mest kendte. Det nærmeste, Danmark kom på organiseret satanisme, var to danske pigers deltagelse i en Church of Satan grotte (som i praksis var en stripklub) i Amsterdam, den svenske Church of Satan præst Carl Abrahamsons kontakt med danske Ordo Templi Orientis folk, samt diverse teenage-grupper. Ingen af disse aktiviterer var dog alment kendt eller tiltrak sig medieopmærksomhed.

Indtil midten af 1990'erne fandtes der stort set ingen information om satanisme i Danmark. Eftersom fantasifulde kristne myter om satanisme netop bare var myter, var det kun "Satans bibel" af Anton LaVey, der gav indtryk af, at satanisme måske eksisterede, omend ikke nødvendigvis i Danmark. Den danske oversættelse af Satans bibel indeholdt ingen kontaktinformation af nogen art.

Satanismen i Danmark må i perioden indtil 1995 have haft en karakter, hvor de fleste satanister allerhøjst havde læst Satans bibel, og derpå lagt det i den, de selv troede, den handlede om. En væsentlig del har sikkert blot af den ene eller anden grund følt en form for identitet med mørkets fyrste uden at overveje nærmere, hvad de egentlig har ment med det.

Max Schmeling

I 1995 optrådte for første gang en repræsentant for en organisation i de danske medier, hvor Max Schmeling repræsenterede Church of Satan.

Max Schmeling har hele sit liv opfattet sig som ateist, men selv om han i sine begyndende teen-age-år var meget tiltrukket af hylderne med okkult læsestof på bibliotekerne, var det først omkring 18-års-alderen (dvs. omkring 1988), at Max Schmeling for alvor stiftede bekendtskab med satanismen, idet han tilfældigvis stødte på en person på en banegård, der læste i Satans bibel.

Det var Max Schmelings opfattelse, at Satans bibel i modsætning til en meget stor del af den okkulte litteratur var meget klar i sin formulering, og at han med det samme havde en intuitiv og dyb forståelse af såvel bogen som ham selv og satanismen. Den dag i dag opfatter Max Schmeling stadig bogen som den bedste bog, han har læst. Hvis satanister var som beskrevet i Satans bibel, måtte han selv være satanist, konkluderede han.

Max Schmeling fandt ingen ligesindede mennesker i Danmark, og meldte sig i stedet ind i Church of Satan i 1994, hvor han to år senere blev dansk repræsentant. I denne funktion har Max Schmeling medvirket i talrige interviews og TV-udsendelser, samt holdt foredrag på højskoler, gymnasier og universiteter.

Kontakten til andre satanister opstod hurtigt efter, og Max Schmeling var således med til at stifte Prometheus Grotten, der oprindeligt var en officiel gruppe under Church of Satan. Interessekonflikter mellem Prometheus Grottens medlemmer fik sidenhen Max Schmeling til sammen med andre medlemmer at være medstifter af Satanisk Forum, dog uden at Max Schmelings deltagelse i Prometheus Grotten dermed er ophørt.

Hr. Vad

Uafhængigt af Max Schmeling dukkede også to andre personer op, der skulle præge billedet af den moderne satanisme i Danmark, dog ikke i medierne, men på Internettet. Den første, kendt under pseudonymet "Hr. Vad", havde stiftet bekendtskab med satanismen i 16-17 års alderen (omkring 1987-88).

I løbet af sin uddannelse kom Hr. Vad på Internettet, hvor han begyndte at deltage i sataniske nyhedsgrupper i slutningen af 1994. Omkring 1995 stiftede han bekendtskab med en række artikler af Tani Jantsang og Phil Marsh. En del af disse artikler dannede grundlaget for hans første hjemmeside, som (med en væsentlig ansigtsløftning) stadig kan findes på www.apodion.com/vad. Mødet med de mørke doktriner ændrede Hr. Vads opfattelse af satanismen, som han nu så som en lang, filosofisk tradition med rødder i ældre kulturer, ikke blot som en form for omvendt kristendom eller som en ny amerikansk opfindelse af LaVey.

Arbejdet med de mørke doktriner gjorde, at Hr. Vads hjemmeside hurtigt voksede, og blev en af de mest omfattende ressourcer om de mørke doktriner. Den satte også en ny standard for sataniske hjemmesider, der forinden havde været begrænset til LaVeys ni sataniske erklæringer, de 11 sataniske regler, osv. Det var også i denne periode, at Hr. Vad blev udnævnt som præst i Church of Satan.

I 1997 blev Hr. Vad medstifter af Prometheus Grotten, og blev sidenhen til "grotto master" for gruppen under Church of Satan. Han er stadig leder af Prometheus Grotten, der i dag ikke har nogen kontakt til Church of Satan. Hr. Vads primære interesser i dag er et stille organisatorisk liv, hvor han bruger sin tid på sin familie og på gruppen Satanic Reds (se www.geocities.com/satanicreds).

Ole Wolf

Den anden af de to personer, der skulle bringe dansk satanisme til Internettet, var Ole Wolf. I modsætning til de fleste satanister havde Ole Wolf ikke læst Satans bibel, da han erklærede sig som satanist. Hans almindelige opførsel og holdninger havde været skyld i, at andre i mange år havde kaldt ham for satanist, og i slutningen af gymnasietiden accepterede han betegnelsen, idet den efter Ole Wolfs eget udsagn måske gav nogle forkerte associationer til en kristen kultur, som han anså for latterlig, men at den bortset fra det var en meget beskrivende betegnelse.

Ole Wolf antog en videnskabelig indgangsvinkel til tilværelsen, og konkluderede i sine teenage-år, at universet synes styret af et entropisk kaos, hvor kaos som en mørk motivator både destruerer og konstruerer uophørligt, og at den med den gængse opfattelse af Satan havde fortjent navnet. Da Ole Wolf i 1996 ved et tilfælde stødte på en af Tani Jantsangs tekster på Internettet, så han det som en præcis formulering af hans egen virkelighedsopfattelse. Efter læsning af flere af teksterne, hvor Tani Jantsang klargjorde et ideologisk tilhørsforhold til Church of Satan, meldte Ole Wolf sig ind i Church of Satan. Det var også hans enighed med Tani Jantsang, der fik ham til at være medstifter af Satanic Reds i dens begyndende form i 1997.

Ole Wolf blev senere medlem af Prometheus Grotten, som han forlod i 2001 som medstifter af Satanisk Forum.

Amina Olander Lap

Amina Olander Lap undrede sig i sine teen-age-år over, hvordan folk kunne tro på forskellige religioner, en interesse der førte til, at hun i dag studerer religionsvidenskab. Hendes undren fik hende også til at læse en del litteratur, herunder Satans Bibel. Til hendes overraskelse måtte hun konstatere, at der her faktisk var en del, som hun kunne erklære sig enig i. Da hun omkring 1997 fandt en kæreste, som også interesserede sig for satanisme, meldte hun sig ind i Church of Satan, og gik på internettet for at søge mere information. Her fandt hun bl.a. Hr. Vads hjemmeside, som besvarede en del af de spørgsmål, som hun ikke mente, at Satans bibel havde besvaret på tilfredsstillende vis.

Samtidig kom hun også i kontakt med Max Schmeling og Ole Wolf. Inspireret af den større grad af organisering i udlandet, og af den store forskel mellem reel satanisme og mediernes fremstilling foreslog hun Max Schmeling og Hr. Vad, at de gik sammen om at organisere den danske satanisme. Dette var medvirkende til, at gruppen CoS DK blev stiftet.

Sideløbende med dette projekt oprettede Amina Lap en hjemmeside om Satanic Panic (se SMWANE) i 1998, og hun indgik i en flerårig debat med danske anti-kult grupper, som førte til en revidering af dele af deres materiale om satanisme. Fra 1998 og frem har Amina Lap deltaget i interviews i medierne, hvor af de fleste var i Satanisk Forum regi.

Claus Bang

Claus Bang udviklede i de sene folkeskoleår en skeptisk indgangsvinkel til "de store spørgsmål", og i 13-14 års alderen (omkring 1990), hvor han læste Satans bibel, fattede han interesse i satanismen. Satanismen slog hovedet på sømmet for Claus Bang, idet den præsenterede en pragmatisk, fornuftig tankegang, som fangede ham.

Han udråbte dog ikke sig selv som satanist lige med det samme, men konstaterede, at der måske også på dette område var flere sider af sagen.

Claus Bang genopdagede satanismen flere år senere, hvor han igen læste Satans bibel. Han konkluderede, at selv om hans personlige erfaringer var blevet betydeligt rigere, var der stadig noget om snakken. En kombination af læsning og Internet-brug udvidede Claus Bangs horisont betragteligt, men den sataniske tankegang vedblev at være en rød tråd.

Den største enkeltfaktor i Claus Bangs "skoling" som satanist var Hr. Vads hjemmeside. Samtidig lærte Claus Bang gennem sin færden på amerikanske chat-rooms om satanisme, at der var meget stor forskel på at kalde sig satanist og at være satanist.

Claus Bang var kortvarigt medlem af Prometheus Grotten, som han forlod i 2001 som medstifter af Satanisk Forum.

Begyndende gruppering

Mens Max Schmeling med jævne mellemrum blev interviewet i TV eller danske aviser og ugeblade, udgjorde Hr. Vad og Ole Wolf i 1996 en dynamisk duo på danske nyhedsgrupper på Internettet. Hr. Vads og Ole Wolfs samarbejde blev delvist påtvunget, idet Hr. Vads hjemmeside efter blot få måneder blev censureret af censurglade kristne, og Ole Wolf påtog sig det næste års tid at stå for hjemmesiden, indtil Hr. Vad fandt en Internet-udbyder, der ikke var så modtagelig for censur.

Hr. Vad og Ole Wolf havde mødt hinanden en enkelt gang, men Max Schmeling, Hr. Vad og Ole Wolf stod første gang ansigt til ansigt over en middag i 1997, hvor de fik set hinanden an.

Det var også i 1997, at Amina Lap begyndte at kommunikere med Hr. Vad og Max Schmeling. Claus Bang kommunikerede første gang med Amina Lap og Ole Wolf på et message board, og mødtes med dem i foråret 2000.

CoS DK og Prometheus Grotten

I 1997 samledes Max Schmeling, Hr. Vad, Amina Lap og hendes daværende kæreste for at give andre satanister mulighed for at holde sig opdateret med strømningerne i det sataniske miljø gennem et nyhedsbrev. Tanken var, at der måtte eksistere andre satanister i Danmark, men at disse satanister måske ikke havde haft samme nemme adgang til satanisk ideologi og udvikling. Første udgave af Satanisk Bulletin så dermed dagens lys i 1998.

For at få en girokonto måtte gruppen vedtage et navn, og da gruppen ikke havde nogen opfattelse af sig selv som en organisation, blev navnet ikke anset for vigtigt. På grund af gruppens støtte til Church of Satan, der ikke havde andre grupperinger i Danmark, blev gruppen døbt "CoS DK". Dette reagerede Church of Satan dog kraftigt mod, og gruppen valgte derfor at vælge et andet navn og samtidig søge grottestatus under Church of Satan.

Gruppen var nu en officiel grotte under Church of Satan og kendt som "Prometheus Grotten", og fik siden tre nye medlemmer. Det ene medlem var Johnni Nymann, som især blev kendt for at sælge diverse materialer med sataniske symboler samt for hans hjemmesides indhold af provokerende fotografier af døde mennesker, som anti-sataniske grupper holdt af at pege på, når de skulle sætte satanister i et dårligt lys. Det andet medlem var Ole Wolf, der på det tidspunkt var bosat i USA og jævnligt havde kontakt med Tani Jantsang og i mindre grad Peter Gilmore og Peggy Nadramia. Det sidste medlem var Claus Bang.

I Prometheus Grottens begyndelse, mens den stadig var kendt under navnet CoS DK, var satanisme i Danmark var stadig et uklart begreb. Især Max Schmeling og Hr. Vad havde oplevet at blive kontaktet af mange mennesker med meget kreative udgaver af, hvad de mente, at satanisme måtte handle om. Prometheus Grottens opfattelse af den gennemsnitlige danske "satanist" var derfor, at det var et forvirret menneske, og den slags mennesker ville man ikke have noget med at gøre. Selv om der i gruppens tidlige dage var diskussioner om muligheden for at udvide aktiviteterne med kontaktservice, blev dette på grund af opfattelsen af det sataniske miljø set som umuligt. Desuden ønskede Prometheus Grotten ikke at risikere at skulle stå som kontrollør af sammensætningerne af de individuelle satanister i landet.

Set i bakspejlet er det tvivlsomt, om der virkelig fandtes to modsatrettede fronter i det sataniske miljø, og om de i så fald virkelig stod skarpt mod hinanden. Det virker i dag mere sandsynligt, at det var et billede, som var blevet overtaget af mediernes og anti-sataniske gruppers beskrivelser af situationen. Det påvirkede holdningen, også hos satanister, at det stadig først og fremmest var de kristne, der definerede satanismen i det offentlige rum og i størstedelen af den tilgængelige literatur. I praksis var der ingen, der havde et større overblik over det sataniske miljø i Danmark, men der var bestemt ikke noget indtryk af et positivt potentiale.

Med Prometheus Grotten og Satanisk Bulletin blev der åbnet mulighed for at give satanismen et dansk ansigt, hvor bearbejdelsen fra flere sider gjorde den danske satanisme mere homogen. Prometheus Grotten har gennem medieoptræden og via Satanisk Bulletin påvirket både medierne og individuelle satanister rundt omkring i landet, og fagfolk har kunnet konstatere, at der eksisterede organiserede og "ægte" satanister i Danmark. Sådanne faktorer har formentlig bidraget til både at dæmpe kristne gruppers mulighed for at definere satanismen, og til at samle satanisterne i Danmark.

Brud med Church of Satan

I efteråret 1997 døde Anton LaVey. Efter en konstitueringstid på nogle år tog ledelsen af Church of Satan en ny kurs, og afbrød den enighed med Tani Jantsangs ideologi, der hidtil havde været officiel politik i Church of Satan. LaVeys skrifter var at opfatte som hellige, nazi-sympatiserende grupper blev styrket, og Tani Jantsang og Ole Wolf blev smidt ud af Church of Satan. Hr. Vad blev smidt ud få måneder senere og blev frataget sin præstetitel. Alle parterne tog deres udsmidelser som en lettelse, idet de længe havde været utilfredse med den nye ledelses holdninger. Prometheus Grotten var dermed ikke længere en gruppe under Church of Satan.

Et års tid senere blev Prometheus Grotten splittet op. Fire af de seks medlemmer i Prometheus Grotten ønskede at udnytte det potentale, der var opstået i det sataniske miljø, mens Hr. Vad og Johnni Nymann ikke ønskede at fortsætte som en "rigtig" organisation. I følge Hr. Vad frygtede de, at en sådan struktur ville skabe de samme problemer, som især Tani Jantsang, Ole Wolf og Hr. Vad havde kritiseret hos Church of Satan.

Prometheus Grotten består i dag af Hr. Vad, Johnni Nymann og Max Schmeling (der valgte at støtte begge de to fraktioner). Den lever uden organisatorisk struktur, hvilket i følge Hr. Vad stemmer overens med medlemmernes ideologi om, at hver enkelt person vandrer på venstrehåndsvejen på egen hånd.

Satanisk Forum

I foråret 2001 mente nogle af Prometheus Grottens medlemmer at have fået et bedre overblik over det sataniske miljø i Danmark, og at der gennem Prometheus Grottens arbejde var opstået en grobund for videre udvikling, der ikke hidtil havde eksisteret.

Endvidere mærkedes et pres fra de sataniske miljø i Danmark: Prometheus Grotten blev af udenforstående opfattet som en klike for nogle få mennesker, der følte et behov for en bredere organisation med plads til både aktive og passive medlemmer, og med mulighed for en social dimension. Samtidig havde bruddet med Church of Satan både betydet større organisatorisk frihed og et øget behov for en samlende organisation i Danmark, som kunne fungere som kontaktpunkt både i forhold til medier og andre satanister. Hidtil havde Prometheus Grotten blot kunnet henvise til Church of Satan.

Udbryderne fra Prometheus Grotten valgte derfor at oprette organisationen Satanisk Forum med henblik på at udnytte det opståede potentiale til at øge organiseringsgraden af satanister i Danmark, så der kunne skabes en decideret satanisk kultur.

For at nå disse mål har Satanisk Forum fortsat det arbejde, som Prometheus Grotten startede, herunder især udgivelsen af Satanisk Bulletin. Samtidig er medierepræsentationen øget, og der arbejdes bevidst på at bibeholde det moment, som Prometheus Grotten startede.

Med Satanisk Forum er der således givet mulighed for, at en satanisk kultur kan udvikle sig, og nye satanister finder tydeligvis inspiration i Satanisk Forum frem for de hidtige mere uklare retninger.

Dermed er der markeret en ny fase i satanismens udvikling i Danmark. Fra at være en uorganiseret, uklar ideologi, er satanismen ved at definere sig selv tydeligere, og en satanisk kultur er måske begyndt at rejse sig.

Satanisk Forum kan i fremtiden forvente at se grupper af satanister, der bryder ud, samt nye grupper af satanister, der aldrig har deltaget i Satanisk Forum. Næppe alle grupper vil udtrykke enighed med Satanisk Forum, men alle grupper vil udnytte det potentiale, der er blevet vækket. Forarbejdet for en satanisk kultur er blevet gjort, og Satanisk Forum arbejder nu på at styrke fundamentet.